Göteborgs Relief & Offset Tryckeri AB försattes i konkurs den 8 juni 2022. För konkursboets räkning infordras nu anbud på bolagets tillgångar och rörelse senast onsdagen den 22 juni kl. 13.00.

Bolaget har bedrivit tryckeriverksamhet från en förhyrd lokal med adress Jons väg 19–21 i Jonsered. Verksamheten be­drevs vid konkursutbrottet med tre anställda samt bolagets ställföreträdare. Räkenskapsåret 2020-05-01–2021-04-30 omsatte bolaget drygt 6,1 miljoner kronor. Tillgångarna består huvud­sakligen av maskiner, inventarier, lager, kund­stock och en kundanpassad webbshop. Hyresrätten till lokalen kan övertas efter överens­kommelse med hyresvärden. Konkursboet upp­rätthåller driften av verk­samheten.

Anbudsunderlag hämtas via denna länk 

CategoryObestånd
logo footer