ikon arbetsrätt

ARBETSRÄTT

Som arbetsgivare möter du i princip varje dag frågor som har med arbetsrätt att göra. Det kan röra sig om ingående av anställningsavtal, sekretessavtal och konsultavtal. Arbetsrätten omfattar även avsked, uppsägning, nedskärning av personalstyrkan samt konflikthantering på arbetsplatsen. I samband med att en anställd byter arbetsgivare kan även frågor kring företagshemligheter behöva utredas.

Arbetsrättsliga frågor är också av största vikt när du gör förändringar i verksamheten, exempelvis omorganisationer och företagsöverlåtelser. Nästan samtliga arbetsrättsliga problem kan leda till skadeståndsskyldighet om de inte hanteras rätt.

Rosengrens Advokatbyrå biträder företag, organisationer och offentligt ägda bolag samt arbetstagare med arbetsrättsliga frågeställningar i rättstvister i allmän domstol och Arbetsdomstolen och i samband med företagsöverlåtelser, omorganisationer och vid förhandlingar med arbetstagarorganisationer. Vi företräder även företagare i frågor som rör arbetsmiljöansvar och åtal för arbetsmiljöbrott och företagsbot.

VÅRA MEDARBETARE INOM OMRÅDET