I ett nytt avgörande klargör HD omfattningen av en omprövning av ersättning för inkomstförlust. HD konstaterade i målet att en omprövning av ersättning för inkomstförlust inte kan innefatta en omprövning av orsakssambandet mel-lan den skadelidandes arbetsoförmåga och trafikolyckan om detta tidigare fastställts genom dom eller avtal. HD förtydligar dock att detta inte hindrar ”en prövning…

Företagaren hade sin butiksverksamhet försäkrad hos Länsförsäkringar. Två dagar efter det att butiken utsatts för rån och satts i brand anmälde företagaren skadorna till försäkringsbolaget, vilket sedan följdes av ytterligare kontakt mellan Länsförsäkringar och ombudet för företagaren. Länsförsäkringar har senare nekat företagaren ersättning för skadorna med hänvisning till att något preciserat ersättningsanspråk inte anmälts inom…

logo footer