I ett nytt avgörande klargör HD omfattningen av en omprövning av ersättning för inkomstförlust. HD konstaterade i målet att en omprövning av ersättning för inkomstförlust inte kan innefatta en omprövning av orsakssambandet mel-lan den skadelidandes arbetsoförmåga och trafikolyckan om detta tidigare fastställts genom dom eller avtal. HD förtydligar dock att detta inte hindrar ”en prövning av om senare inträffade förändringar av t.ex. besvär eller ar-betsoförmåga utgör en följd av den ursprungliga personskadan”. HD undanröjer därmed tingsrätten och hovrättens domar som kommit fram till det motsatta sam lämnar tillbaka målet till tingsrätten för fortsatt handläggning.

HD-dom

Julia Stenslund

logo footer