Efter att skaderegleringen hos ett försäkringsbolag har avslutats och en livränta för inkomstförlust har fastställts kan den skadelidande ha rätt till omprövning för det fall det uppstår en väsentlig förändring av de omständigheter som legat till grund för ersättningens bestämmande. Ett exempel på en sådan väsentlig förändring är då lönenivåerna inom det yrke den skadelidande hade som oskadad ökar i större utsträckning än vad värdesäkringen av livräntan från försäkringsbolaget gör. Högsta domstolen har genom ett tidigare avgörande fastställt att en väsentlig förändring anses ha uppstått då den faktiska ersättningen som den skadelidande i skadat skick erhåller understiger 90 procent av inkomstunderlaget (inkomsten som oskadad) – dvs. skillnaden mellan den lön som den skadelidande skulle ha haft som oskadad och den ersättning som den skadelidande faktiskt får från socialförsäkringen, försäkringsbolaget och eventuell lön uppgår till mer än 10 procent.

Hovrätten för Västra Sverige har nyligen kommit med ett nytt avgörande som rör omprövning av livränta. Avgörandet innebär ett klargörande kring hur preskriberade omprövningsfordringar ska beaktas vid beräkningen av om en ny väsentlig förändring som medför rätt till omprövning har uppstått.

Frågan hovrätten har haft att ta ställning till kan illustreras genom följande exempel. År 2005 uppstår en väsentlig förändring avseende skillnaden mellan den skadelidandes inkomst som oskadad (löneutvecklingen) och den ersättning som den skadelidande faktiskt erhåller (livränta m.m.). Den skadelidande underlåter att framställa sitt anspråk gentemot försäkringsbolaget om att få omprövning av sin livränta och tio år senare – 2015 – preskriberas detta anspråk i sin helhet – dvs. den skadelidande förlorar rätten till ersättning för skillnaden mellan den skadelidandes faktiska inkomst och den löneutveckling som den skadelidande hade fått del av om skadan inte inträffat.

Antaget att löneutvecklingen för den skadelidandes yrke som oskadad fortsätter att öka i en högre takt än värdesäkringen av livräntan från försäkringsbolaget så kommer en ny väsentlig förändring att ske efter ytterligare en tid. För att kunna beräkna vid vilken tidpunkt en ny väsentlig förändring uppstår samt hur mycket ytterligare ersättning den skadelidande har rätt till vid en sådan omprövning behöver vi ta ställning till om den omprövningsfordran som uppkom 2005 och som preskriberats ska tas med i beaktande eller inte. Det är denna frågeställning som hovrätten har prövat.

Hovrätten kommer fram till att den preskriberade omprövningsfordran ska tas med vid beräkningen av om det har uppstått en ny väsentlig förändring genom att en fiktivt värdesäkrad livränta läggs till den faktiska inkomsten. Detta innebär att den skadelidandes faktiska inkomst – som ska jämföras med löneutvecklingen inom yrket som oskadad – fiktivt räknas upp som om den skadelidande hade fått ersättning för skillnaden som uppstod 2005, trots att så inte skett. Denna fiktiva beräkning av den faktiska inkomsten får man sedan jämföra med löneutvecklingen i yrket som oskadad och se när en ny väsentlig förändring uppstår. Även vid beräkningen av hur mycket mer ersättning den skadelidande har rätt till ska den preskriberade omprövningsfordran beaktas. Den skadelidande kan alltså aldrig få ersättning för den ersättning som preskriberats.

Hovrättens motiverar sitt ställningstagande med att för det fall den preskriberade omprövningsfordran inte skulle beaktas skulle detta medföra att preskriptionen av den tidigare omprövningsfordringen bara får genomslag för tiden fram till dess att den första väsentliga förändringen uppkom. Endast i fall där ingen ny rätt till omprövning någonsin uppkom skulle preskriptionen av den tidigare omprövningsfordringen få genomslag för alla framtida successivt förfallande belopp. Ett sådant resultat skulle enligt hovrätten inte vara tillfredsställande ur ett rättviseperspektiv då konsekvenserna för olika försäkringstagare skulle kunna komma att bli skiftande. Vidare ansåg hovrätten att beaktandet av den preskriberade omprövningsfordran vid den nya prövningen är mest förenligt med reglerna om omprövning och preskription och den tolkning av regelverket som kommit till uttryck i rättskällorna.

Med anledning av hovrättens avgörande kan det sägas vara av ännu större vikt att som skadelidande med avtalad livränta hålla koll på löneutvecklingen inom det yrke hen hade som oskadad och att framställa en begäran om omprövning till försäkringsbolaget så snart skillnaden mellan den faktiska inkomsten och inkomsten som oskadad överstiger 10 procent – dvs. då det har uppstått en väsentlig förändring.

Har du frågor om omprövning av livränta är du varmt välkommen att kontakta våra advokater och jurister inom området.

logo footer