Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag om företagsrekonstruktion i kraft, som har ersatt den tidigare lagen från 1996.

Syftet med en företagsrekonstruktion är att företag som i grunden är livskraftiga, men som har drabbats av ekonomiska svårigheter, ska kunna få hjälp att rekonstruera sin verksamhet innan krisen har blivit så djup att en konkurs är oundviklig.

Den nya lagen innehåller ett flertal nyheter, bland annat följande.

– Livskraftstestet har skärpts jämfört med tidigare lagstiftning. Förutsättningarna för att inleda en rekonstruktion är att företaget inte kan betala sina förfallna skulder, eller att sådan oförmåga inträder inom kort, alternativt att företaget i något annat avseende har ekonomiska svårigheter som innebär en risk för insolvens/obestånd. Det krävs dessutom att det finns grundad anledning att anta att verksam­hetens livskraft kan säkras genom rekonstruktionen, vilket innebär att domstolen som prövar ansökan ska göra ett s.k. livskraftstest. Den nya lagstiftningen medför alltså en skärpning av kraven i denna del.

– Företaget ska under rekonstruktionen upprätta en rekonstruktionsplan. En sådan plan ska innehålla de åtgärder som är nödvändiga för att komma till rätta med före­tagets ekonomiska svårigheter. Förutom förslag till skulduppgörelse (ackord) kan det, enligt den nya lagstift­ningen, före­komma åtgärder som exempelvis ny finansiering, konvertering av skulder till aktieägande (s.k. debt-to-equity swap), försäljning av olönsam del av verksamheten eller vissa tillgångar, föränd­ringar i företagets ledning samt ökning eller minskning av aktiekapitalet.

– Rekonstruktionsplanen kan senare fastställas av domstol, efter att olika grupper av borgenärer och ägare har röstat om planen. Under vissa förutsättningar kan planen fastställas även om någon eller några grupper har röstat mot den (s.k. cram-down). En fastställd rekonstruk­tions­plan är bindande för företaget och alla berörda parter samt för eventuell motpart i avtal om ny finansiering.

– Den tidigare begränsningen att en eventuell skuldnedskrivning som huvudregel måste ge fordringsägarna minst 25 procent i betalning finns inte kvar i den nya lagen.

– Rekonstruktionsföretaget får enligt den nya lagen med rekonstruktörens samtycke säga upp varaktiga avtal att upphöra i förtid, efter tre månader. Detta ger företaget en möjlighet att komma ur exempelvis hyresavtal och leasingavtal som bedöms vara ofördelaktiga.

– I den nya lagen har kraven avseende vem som kan utses till rekonstruktör skärpts. Utgångs­punkten är att rekonstruktören ska vara konkursförvaltare, eller i vart fall uppfylla konkurs­lagens krav för att utses till konkurs­förvaltare, samt ha borgenärernas förtroende. Dessutom ska vid bedömningen av en föreslagen rekonstruktörs lämplighet särskilt beaktas om han eller hon har erfarenhet av fortsatt drift av rörelse i konkurser eller annan motsvarande erfarenhet. Förändringarna innebär att en mindre krets av personer nu kan komma i fråga för uppdrag som rekonstruktör.

– Genom den nya lagen ställs rekonstruktörerna dessutom under tillsyn av Kronofogden.

Om du har några frågor om den nya lagen eller företagsrekonstruktion i allmänhet är du välkommen att kontakta undertecknad eller någon annan av Rosengrens Advokatbyrås obeståndsjurister.

Erik Svensson

Advokat och konkursförvaltare

CategoryObestånd
logo footer