I utvecklingen mot ett allt mer digitaliserat samhälle förändras även konsumenternas konsumtionsvanor. Allt fler köper idag varor och tjänster digitalt istället för i fysiska butiker, vilket medför att andra krav ställs på den bakomliggande lagregleringen. Med anledning av detta antog EU under 2019 två nya direktiv. I Sverige implementeras direktiven genom den nya konsumentköplagen som träder i kraft 1 maj 2022. I denna artikel har vi sammanfattat några aspekter som du som näringsidkare bör tänka på när du gör affärer med konsumenter.

 Nya regler kring digitala tjänster och digitalt innehåll

En nyhet i den nya konsumentköplagen är att digitala tjänster och digitalt innehåll, såsom nedladdning och streaming av film, musik och e-böcker samt molntjänster, uttryckligen regleras. Även avtal där näringsidkaren ska tillhandahålla en digital tjänst till konsumenten och konsumenten, istället för att betala för tjänsten eller innehållet, tillhandahåller sina personuppgifter omfattas. Några av de viktigaste förändringarna avseende detta är följande.

  • Reglering införs avseende hur fel i digitala varor och digitala tjänster ska bedömas samt vad en konsument då har rätt att kräva av dig som företagare.
  • Det införs krav på att digitala varor och tjänster ska hållas uppdaterade för att fungera efter köpet.
  • Avlämnande anses enligt den ny lagen inte ske förrän konsumenten har fått tillgång till det digitala innehållet eller till den digitala tjänsten, vilket får betydelse för bl.a. frågan om garanti.
  • Det införs krav på att konsumenten ska informeras om en varas kompabilitet med andra varor.

Nya regler som omfattar fysiska varor
Förutom ändringarna för digitalt innehåll och digitala tjänster så medför den nya lagen även en del ändringar avseende fysiska varor. Några av de viktigaste förändringarna är följande.

  • Tidsperioden för den omvända bevisbördan utökas från nuvarande sex månader till två år. Dvs. du som företagare (säljare) har under denna period bevisbördan för att fel som uppdagas inte fanns redan när du sålde varan.
  • Möjligheten till generella friskrivningar om att en vara säljs i ”befintligt skick” tas bort. Säljaren måste istället tydligt ange på vilket sätt en vara avviker från de objektiva krav som ställs på varan och få ett uttryckligt och separat godkännande från konsumenten för att undvika att konsumenten i ett senare skede kan hålla säljaren ansvarig för avvikelsen.

Den nya lagen medför även vissa ändringar avseende påföljder vid fel, bland annat följande.

  • Konsumenten får rätt att välja mellan omleverans och avhjälpande. Om konsumenten väljer omleverans så behöver den felaktiga varan inte lämnas tillbaka förrän den nya har levererats. Kostnaden för att ta tillbaka den felaktiga varan ska då bekostas av säljaren.
  • Konsumentens rätt till hävning omformuleras. Konsumenten ges rätt att häva avtalet såvida säljaren inte kan visa att felet är ringa istället för tidigare krav på väsentlig betydelse hos konsumenten.

Vad gäller reklamation införs nu även ett krav på speciell reklamation, inom skälig tid, avseende dröjsmål för att göra gällande hävning och skadestånd. Speciell reklamation gäller även om konsumenten vill häva köpet till följd av fel, dock utan angiven tidsfrist.

En företagare som lämnar garantier bör även se över dem och jämföra innehållet i garantibevis med företagets marknadsföring. Den nya lagen medför nämligen att det är villkoren för garantin som har utfästs i marknadsföringen som gäller om de är mer förmånliga än de som framgår av garantibeviset.

Slutsats
Den nya konsumentköplagen utvidgar sammanfattningsvis konsumentskyddet i viss utsträckning samt ställer högre krav på tydlighet från dig som företagare i många avseenden.

Du som företagare bör därför se över dina rutiner bl.a. vad gäller att uppmärksamma konsumenter på att en vara avviker från normal standard samt vilken information som förmedlas från företaget gällande garantier. Om ditt företag säljer digitala tjänster eller digitalt innehåll bör du därutöver tillse att konsumenter informeras om och ges tillträde till nödvändiga uppdateringar. Ditt företag behöver även tydligt informera om varans kompabilitet med andra varor.

Har du frågor eller funderingar kring den nya konsumentköplagen, hör gärna av dig till oss på Rosengrens Advokatbyrå för rådgivning.

logo footer