Den 9 april 2024 meddelade Högsta domstolen dom i mål Ä 45-23. I målet hade Lantmäteriet vilandeförklarat en ansökan om lagfart på grund av att samtycke krävdes från en före detta maka eftersom bostaden en gång i tiden varit makarnas gemensamma bostad. Rättsfallet visar på vikten av att upprätta en bodelning även om man är ense i skilsmässan.

 I målet ägde X en fastighet. I fastigheten hade X bott tillsammans med sin dåvarande fru. Äktenskapet upplöstes 1988 utan att någon bodelning skedde. I början av 1990-talet blev X sambo med Y i fastigheten. 2022 överlät X halva bostaden i gåva till Y. När Y skulle söka lagfart vilandeförklarade Lantmäteriet ansökan och anförde att samtycke saknades från X tidigare maka. Y anförde att det inte behövdes något samtycke eftersom det gått 30 år sedan äktenskapet upplöstes.

Enligt 7 kap. 5 § 1 första stycket i Äktenskapsbalken får en make inte utan den andre makens samtycke avhända sig egendom som utgör makarnas gemensamma bostad och samtycket ska lämnas skriftligen. Av 7 kap. 7 § följer att ett samtycke inte behövs om maken inte kan lämna giltigt samtycke eller om sådant inte kan inhämtas inom rimlig tid. Kravet på samtycke gäller inte bara under äktenskapet utan även fram tills dess bodelning har skett.

Frågan är om det är av betydelse att lång tid gått sedan överlåtarens äktenskapsskillnad vann laga kraft? Krävs det ändå ett samtycke?

Högsta domstolen skriver att det faktum att det har gått lång tid sedan överlåtarens äktenskap upplöstes och den tidigare makan inte har påkallat bodelning eller rätt att överta den gemensamma bostaden starkt talar för att ett samtycke till överlåtelsen inte behövs. Högsta domstolen framhåller dock att det inte kan uteslutas att den tidigare maken gett en förklaring till sin passivitet.

Högsta domstolen skriver att om en lagfart skulle beviljas innebär det att den tidigare maken inte kan klandra överlåtelsen. Och detta sker trots att den tidigare maken inte är part i inskrivningsmålet och därmed inte får information om att ansökan skett.

Av dessa skäl anser Högsta domstolen att kravet på samtycke från en tidigare make inte kan efterges enbart på den grunden att det har gått lång tid sedan äktenskapet upplöstes om det inte av andra skäl är uppenbart att samtycke inte krävs. Lantmäteriet gjorde därmed rätt som vilandeförklarade ansökan i avvaktan på samtycke eller bodelning.

Av rättsfallet tar vi med oss att det är viktigt att inte glömma att upprätta ett skriftligt bodelningsavtal eftersom en utebliven bodelningen kan skapa problem längre fram. Kontakta gärna någon av våra jurister om du vill ha hjälp i en bodelning.

logo footer