Förutsättningarna vid familjerättsliga avtal avviker i vissa avseenden från det som i regel gäller vid andra förmögenhetsrättsliga avtal. Parterna har ett nära förhållande och kan av olika orsaker vara känslomässigt påverkade av situationen eller den andra parten. Högsta domstolen har framhållit att särdragen inom den ekonomiska familjerätten medför att partsviljan att ingå ett avtal med ett visst innehåll ska väga tyngre än en parts tillit till att avtalet ska hållas.  

Förutsättningarna vid familjerättsliga avtal avviker i vissa avseenden från det som i regel gäller vid andra förmögenhetsrättsliga avtal, konstaterar Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2020 s. 624. Det nära förhållandet mellan två makar kan innebära att en av parterna har ett större inflytande över den andre vilket kan medföra att den parten har lättare att få igenom sin vilja. Vid en bodelning är dessutom parterna ofta känslomässigt påverkade av situationen och kan ha svårt att tillvarata sina ekonomiska intressen. I och med avgörandet har Högsta domstolen bekräftat att avtalslagens tredje kapitel om rättshandlingars ogiltighet ska tillämpas på familjerättsliga avtal. Vi har avtalsfrihet, avtal ska enligt huvudregeln hållas, men vi kan inte acceptera att avtal ingås under vissa förutsättningar.

Vid tolkning av ett familjerättsligt avtal tittar vi på omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Högsta domstolen har framhållit att särdragen inom den ekonomiska familjerätten medför att partsviljan att ingå ett avtal med ett visst innehåll ska väga tyngre än en parts tillit till att avtalet ska hållas.

Hur ett avtal ska bedömas kommer att skilja sig åt från fall till fall. Ett avtal som vid första anblick kan uppfattas som oskäligt kan ha ingåtts efter ett moget övervägande där hänsyn tagits till andra intressen än de ekonomiska, såsom hänsyn till gemensamma barn eller andra värdefulla relationer. Ett annat avtal som vid första anblick kan uppfattas skäligt kan ha ingåtts under påverkan av en parts lättsinne, trångmål, sjukdom, berusning eller ålderdom.

Har du ingått ett avtal där du känner att du har påverkats på ett oacceptabelt sätt vid avtalets tillkomst? Har du ingått ett avtal där avtalet fått en annan innebörd än vad du avsåg? Har det hänt saker sedan avtalets tillkomst som gör att du känner att det vore oskäligt att avtalet blev gällande?

På Rosengrens Advokatbyrå har vi en specialistgrupp som arbetar med ekonomisk familjerätt. Vi hjälper klienter att upprätta avtal eller att granska redan upprättade handlingar. Vi tar uppdrag som ombud för en part eller som opartiska bodelningsförrättare. En stor del av vårt arbete består i att granska diverse avtal; bodelningsavtal, föravtal, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev, skuldebrev, samäganderättsavtal, köpeavtal, och andra avtal som kan träffas mellan makar och sambor men även mellan föräldrar och barn, eller i andra släktkonstellationer.

Kontakta någon av våra jurister om du vill ha rådgivning kring ekonomisk familjerätt.

logo footer