Buller, vibrationer, damm, begränsad framkomlighet och avspärrningar. Som fastighetsägare eller företagare som bedriver verksamhet i Göteborg kan du drabbas av störningar under byggnationen av Västlänken. Miljöskadestånd enligt miljöbalken kan läka din skada.

Byggnationen av Västlänken kommer att pågå under lång tid. Centrala Göteborg, bland annat­ centralstationen, Stora hamnkanalen och Rosenlund, kommer att drabbas av trafikomläggningar, avspärrningar, byggnation och tung trafik i upp till tio år. Detta kommer att innebära svårigheter för företag att bedriva sin verksamhet, särskilt för verksamheter som handel, restauranger och caféer. Sådana verksamheter är beroende av framkomlighet, trivsel och kundflöden, vilket kan påverkas negativt av avspärrningar, trafikomläggningar och buller.

Även om de inblandade aktörerna arbetar förebyggande, kan störningarna leda till att du som företagare drabbas ekonomiskt. Det kan inte heller uteslutas att det under perioder kommer att vara omöjligt att bedriva lönsam verksamhet på vissa platser. Det finns då en möjlighet att få ersättning i form av skadestånd enligt miljöbalken.

Skadestånd kan utgå för exempelvis en minskning av omsättningen i verksamheten på grund av störningen. Den skadelidande måste då bevisa att man drabbats av en skada och att denna skada beror på störningarna. Det finns en bevislättnadsregel i miljöbalken som gör det enklare för en skadelidande att bevisa ett orsakssamband mellan störningen och en skada. Den största svårigheten som skadelidande ställs inför är dock ofta att bevisa att omsättningen har varit lägre än vad den skulle ha varit om någon störning inte förekommit. Det kan vara svårt att göra för nystartade verksamheter eller verksamheter som under en tid har haft vikande omsättning.

Västlänken kommer att påverka företag i Göteborg under en lång tid framöver och leda till förändrade förutsättningar för verksamheten. För den som har drabbats av störningar finns det möjligheter att utfå ersättning i form av miljöskadestånd. Ett skadestånd medföra att en konkurs kan undvikas och att ditt företaget kan leva vidare, även efter Västlänken.

Vi på Rosengrens advokatbyrå har lång erfarenhet av att driva skadeståndsrättsliga processer och vi vet hur man säkrar bevisning. De flesta företag har dessutom en rättsskyddsförsäkring som täcker delar av kostnaden för en advokat vid en eventuell tvist. Vi kan hjälpa dig om ditt företag har drabbats av en störning i samband med byggnationen av Västlänken.

 

Thelma Fredin, advokat

Anna Sara Andersson, advokat

logo footer