ikon fastighet och hyra

FASTIGHETSRÄTT

Fastigheter representerar stora värden och kan exponera ägare och andra rättighetsinnehavare för stora risker, till exempel vid förvärv av potentiellt förorenade fastigheter och vid olika typer av entreprenad- och exploateringsavtal. Dessa risker måste värderas och hanteras. Många företagstransaktioner inkluderar även fastighets- eller hyresrättsliga frågeställningar. För en privatperson är köpet av en fastighet ofta den största affären i livet, och professionell rådgivning kan vara en god investering. l fastighetsrätten inkluderas även tvist mellan privatpersoner om köp av hus och tomt, vanligtvis kallat fel i fastighet.

Rosengrens Advokatbyrå biträder bolag och privatpersoner med fastighetsrättsliga frågeställningar som exempelvis arrende-, servituts-, plan- och bygglovsfrågor, fastighetsbildning och tvist kring fel i fastighet. Byråns jurister biträder även löpande fastighetsägare och hyresgäster i hyresrättsliga frågor.

VÅRA MEDARBETARE INOM OMRÅDET