Svalebo Blommor Handelsbolag (”Bolaget”) försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 19 juli 2022. Till konkursförvaltare förordnades advokaten Christian Andersch.

Verksamhet

Bolaget bedrev butikshandel med blommor och andra växter. Verksamheten bedrevs med 1-2 anställda och från förhyrda lokaler på Svaleboskogen 6 i Göteborg. I rörelsen finns ett lager och inventarier.

Ekonomi

Preliminära resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2021, bilaga 1.

Lokal

Bolagets verksamhet har bedrivits från förhyrda lokaler på Svaleboskogen 6 i Göteborg. Byggnaden står på arrenderad mark och en av bolagsmännen har arrendeavtalet.

Konkursbolagets tillgångar

Konkursbolagets tillgångar som tillsammans utgör rörelsen är följande.

  1. Lager och inventarier, bilaga 2  (Visning av egendomen sker efter överenskommelse.)
  2. Kundinformation m m

Övrigt

Egendomen överlåtes i befintligt skick och av köparen besiktigat och godkänt skick.

Konkursförvaltaren lämnar inte några garantier av vad slag det vara må avseende konkursboets tillgångar och de uppgifter som i övrigt kan framgå av detta anbuds­underlag eller vid varje annan kontakt med konkursförvaltaren och dennes organi­sation. Anbudsgivaren måste själv göra nödvändiga kontroller och undersökningar av egendomen. Det påpekas särskilt att säljaren av egendomen är ett konkursbo och därför har begränsad egen kunskap om tillgångarna och den bedrivna verksamheten. Konkurs­boet saknar rätt att överlåta avtal som konkursbolaget hade med kunder och leveran­törer. En förvärvare av rörelsen måste följaktligen själv träffa nya avtal.

VILLKOR FÖR ANBUDSGIVNINGEN

Anbud på i första hand rörelsen i dess helhet och i andra hand på enskilda tillgångar ska lämnas skriftligen och vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 12 augusti 2022, kl 12.00. Anbuden lämnas på följande adress:

Advokat Christian Andersch, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, Box 2523, 403 17 Göteborg eller

e-post  christian.andersch@rosenlaw.se An­budet ska vara bindande för anbudslämnaren fram till och med den 18 augusti 2022.

Anbudet ska ange vilken/vilka tillgångar som omfattas samt belopp, exklusive moms. Anbudet ska lämnas i SEK.

Visningen av egendomen sker endast efter särskild överenskommelse med advokat Christian Andersch.

Eventuella frågor besvaras genom Christian Andersch, tfn nr 031 701 20 08, e-post christian.andersch@rosenlaw.se

Fri prövningsrätt, rätt att ta undan och sälja egendomen under hand samt avbryta anbudsförfarandet i förtid förbehålles.

Göteborg den 2 augusti 2022

Christian Andersch

Konkursförvaltare

CategoryObestånd
logo footer