Hellström Ringön Grafiska AB (”Bolaget”) försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 7 februari 2022. Till konkursförvaltare förordnades advokaten Christian Andersch.

Verksamhet

Bolagets verksamhetsinriktning har varit att vara totalentreprenör inom grafisk bearbetaning, bokbinderi och inplastning, adressering samt att erbjuda heltäckande koncept inom området. Verksamheten har bedrivits från förhyrda lokaler på Klangfärgsgatan 12 i Västra Frölunda. Räkenskapsåret 2021 uppgick omsättningen till 4,9 miljoner kronor. I rörelsen finns bland annat maskiner och andra tekniska anläggningar.

Ekonomi

Den senaste registrerade årsredovisningen för Bolaget avser räkenskapsåret 2020, se bilaga 1.

Preliminära resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2021, se bilagorna 2–3.

Lokal

Bolagets verksamhet har bedrivits från förhyrda lokaler på Klangfärgsgatan 12 i Västra Frölunda. Det senaste hyresavtalet är undertecknat den 17 juni 2019, se bilaga 4.

Personal

Bolaget har åtta anställda. Konkursförvaltaren kommer på sedvanligt vis säga upp de anställda. Personalens uppsägningstid och rätt till återanställning framgår av lag.

Konkursbolagets tillgångar

Konkursbolagets tillgångar som tillsammans utgör rörelsen är följande.

  1. Tillgångar, bilaga 5
  2. Kundinformation m m

Övrigt

Egendomen överlåtes i befintligt skick och av köparen besiktigat och godkänt skick.

Konkursförvaltaren lämnar inte några garantier av vad slag det vara må avseende konkursboets tillgångar och de uppgifter som i övrigt kan framgå av detta anbuds­underlag eller vid varje annan kontakt med konkursförvaltaren och dennes organi­sation. Anbudsgivaren måste själv göra nödvändiga kontroller och undersökningar av egendomen. Anbudsgivaren har likaså att själv försäkra sig om vilka tillstånd från myndigheter eller liknande som eventuellt erfordras för verksamhetens bedrivande. Det påpekas särskilt att säljaren av egendomen är ett konkursbo och därför har begränsad egen kunskap om tillgångarna och den bedrivna verksamheten. Konkurs­boet saknar rätt att överlåta avtal som konkursbolaget hade med kunder och leveran­törer. En förvärvare av rörelsen måste följaktligen själv träffa nya avtal.

VILLKOR FÖR ANBUDSGIVNINGEN

Anbud på i första hand rörelsen i dess helhet och i andra hand på enskilda tillgångar ska lämnas skriftligen och vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 25 februari 2022, kl 12.00. Anbuden lämnas på följande adress:

Advokat Christian Andersch, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, Box 2523, 403 17 Göteborg, fax 031-701 20 01, eller e-post  christian.andersch@rosenlaw.se

An­budet ska vara bindande för anbudslämnaren fram till och med den 2 mars 2022.

Anbudet ska ange vilken/vilka tillgångar som omfattas samt belopp, exklusive moms. Anbudet ska lämnas i SEK.

Visningen av egendomen sker endast efter särskild överenskommelse med advokat Christian Andersch.

Eventuella frågor besvaras genom Christian Andersch, tfn nr 031 701 20 08, e-post christian.andersch@rosenlaw.se

Fri prövningsrätt, rätt att ta undan och sälja egendomen under hand samt avbryta anbudsförfarandet i förtid förbehålles.

Christian Andersch

Konkursförvaltare

CategoryObestånd
logo footer